top of page

Herziene Statuten Biegilde Kalmthout vzw
In kader van de gewijzigde vennootschapswet

 Hoofdstuk 1: Oprichting, benaming, zetel, doelstelling

 

Art. 1 

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder de benaming “Biegilde Kalmthout” vereniging zonder winstoogmerk.      
De vereniging is een onafhankelijke vereniging, die toegetreden is tot overkoepelende, respectievelijk provinciale- en/of Vlaamse verbonden van imkersverenigingen. 

 

Art. 2 

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De zetel van de vereniging is steeds gevestigd te Kalmthout op het adres zoals bepaald door de Algemene Vergadering.   

 

Art. 3 

De doelstellingen van de vereniging zijn met name:

a) De ontwikkeling van de bijenteelt in de meest ruime betekenis;

b) Aanmoedigen en organiseren van sociaal cultureel vormingswerk; 

c) De instandhouding van een evenwichtig en duurzaam leefmilieu;

 

Hoofdstuk 2 - Soorten leden, voorwaarden gesteld bij het in- of uittreden der leden.  

                  

Art 4    

‘1 De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden

‘2 Het lidmaatschap wordt pas effectief na betaling van het jaarlijkse lidgeld.

 

Art 5   

'1 De effectieve leden zijn zij die hun jaarlijkse contributie betalen 

'2 Toegetreden leden, zijn sympathisanten die geïnformeerd willen worden over aspecten van de bijenteelt. Zij kunnen deelnemen aan de ingerichte activiteiten. Toegetreden leden hebben geen stemrecht.

 

Art 6    

Het aantal leden is niet beperkt maar mag nooit minder bedragen dan drie.

 

Art 7   

'1 Ieder lid heeft het recht te allen tijde de vereniging te verlaten

'2 Een lid dat de door hem verschuldigde contributie niet tijdig betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.

'3 De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering en met een meerderheid van twee derden der stemmen uitgesproken worden.

 

Art 8           

Van de leden wordt verwacht dat zij zich houden aan de algemene imkerethiek, met name respect voor het leven en welzijn van dieren evenals respect voor mening van ieder mens. 

 

Art 9   

Een ontslagnemend-, een uitgesloten- of de erfgenamen van een overleden lid, hebben geen recht op het vermogen van de vereniging.  Zij kunnen noch opgave, noch voorlegging van rekeningen, noch inventarissen eisen of vorderen.

 

Art 10 

De contributie van de leden, die tevens de mogelijke bijdragen omvat voor de overkoepelende organisaties, wordt ieder jaar bepaald door het Bestuursorgaan en dit tot een maximumbedrag van 50 euro per dienstjaar (maximum dat aanpasbaar is aan de index der kleinhandelsprijzen).  Het dienstjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

 

Hoofdstuk 3.  De Algemene Vergadering.

 

Art 11 

'1 De leden verenigen zich ten minste eenmaal per jaar in de Algemene Vergadering.  De data worden vastgelegd door het Bestuursorgaan.

'2 De uitnodiging tot de Algemene Vergadering gebeurt per brief of per e-mail. Zij vermeldt plaats, datum, uur en dagorde; en dit minstens 15 dagen voor de vergadering.

'3 Het Bestuursorgaan mag de Algemene Vergadering bijeenroepen telkens zij het nuttig acht.  Bij de oproepingsbrief zal tevens de dagorde bekendgemaakt worden.

'4 Het Bestuursorgaan dient een Algemene Vergadering bijeen te roepen wanneer één vijfde van de leden zulks schriftelijk vragen en het voorwerp aanduiden dat zij verlangen te bespreken.  De aangevraagde Algemene Vergadering wordt binnen de zes weken na ontvangst van de aanvraag gehouden.

'5 Elk voorstel dat ondertekend is door een twintigste deel van het aantal leden wordt op de agenda gebracht van de Algemene Vergadering.

 

Art 12 

'1 Indien agenda van de Algemene vergadering één of meerdere van volgende punten bevat: Statutenwijziging, Wijziging doel, Uitsluiting lid, Ontbinding vzw, Omzetting vzw is een aanwezigheidsquorum van 2/3 van de leden noodzakelijk. Voor alle andere punten is geen minimum aanwezigheidsquorum van toepassing.

'2 Over een statutenwijziging, of afzetting van 1 of meerdere bestuursleden, kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de wijzigingen en/of aankondigingen, uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping 

Voor goedkeuring van een Statutenwijziging of Afzetting van een lid is een beslissingsquorum van 2/3 noodzakelijk.

Voor goedkeuring Wijziging doel, Ontbinding vzw, Omzetting vzw is een beslissingsquorum van 4/5 noodzakelijk.

Alle andere beslissingen worden van kracht bij gewone meerderheid van stemmen.           

'3 Op de Algemene Vergadering hebben de effectieve leden recht op één stem.

'4 Ieder lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid welke bij volmacht kan stemmen.

'5 Een lid kan niet meer dan één volmacht benutten.

'6 Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, en bij diens afwezigheid, die van het oudste bestuurslid, beslissend.

'7 Bij het nemen van besluiten mag niet van de dagorde worden afgeweken, tenzij het gevallen van hoogdringendheid betreft.  De hoogdringendheid kan enkel door het Bestuursorgaan ingeroepen worden.  

'8 Indien op de eerste vergadering minder dan het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal ten minste 15 dagen later een tweede algemene vergadering bijeengeroepen kunnen worden.
Deze kan geldig beraadslagen, besluiten nemen alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in artikel 12'2 ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.  

 

Art 13 

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter of een door het Bestuursorgaan aangeduid bestuurslid.

 

Art 14 

De Algemene Vergadering heeft alle bevoegdheden die de wet haar toekent en in de statuten zijn opgenomen, met name o.a.:

-Wijzigen van de statuten

-Benoemen en afzetten van leden van het Bestuursorgaan

-Benoemen en afzetten van de kascommissarissen

-Aanvaarding van het ontslag van een lid van het Bestuursorgaan

-Goedkeuring van de begroting en de rekeningen

-Goedkeuring van de kwijting aan bestuurders en de (kas)commissarissen

-Goedkeuring van het intern reglement 

-De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk

-De vrijwillige ontbinding van de vereniging

-Uitsluiten van een lid

 

Hoofdstuk 4: Bestuursorgaan

 

Art 15 

'1 De vereniging wordt beheerd door een Bestuursorgaan. Volgende functies worden vertegenwoordigd in het bestuursorgaan : een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester,. Zij worden bijgestaan door een aantal gewone bestuursleden.

'2 De bestuursleden worden op de Algemene Vergadering verkozen voor 4 jaar, bij gewone meerderheid der aanwezige stemgerechtigde leden.  De uittredende leden zijn herkiesbaar.

'3 Het bestuursorgaan wordt alle twee jaar bij de helft vernieuwd.  Bij een tussentijds ontslag van een bestuurslid, zal diens vervanger slechts gedurende de lopende termijn het mandaat van het ontslagnemende lid volbrengen.  Uiteraard kan de betreffende vervanger zich daarna dadelijk terug verkiesbaar stellen, en dit dan gewoon voor de periode van vier jaar.

'4 Het bekrachtigen van de vervanging der ontslagnemende bestuursleden heeft plaats in de eerstvolgende Algemene Vergadering.

'5 De Algemene Vergadering kan te allen tijde beslissen tot de afzetting van één of meerdere bestuurders, echter steeds volgens de voorwaarden beschreven onder art 12 '2.

 

Art 16 

'1 Om geldig te vergaderen dient de helft van de leden van het Bestuursorgaan aanwezig te zijn. Met uitzondering van de beslissingen die door Algemene Vergadering dienen genomen (artikel 14) worden alle beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

 

Alles wat verband houdt met de goede werking van de vereniging valt onder bevoegdheid van het Bestuursorgaan..  Het Bestuursorgaan moet met name:

- Waken over de naleving der Statuten en Intern Reglement

- Waken over de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering

- Instaan voor het dagelijks beheer van de vereniging, met dit doel beschikt het Bestuursorgaan  over de meest uitgebreide volmachten om de leiding en het beheer van de vereniging te verzekeren

- Optreden in naam van de leden telkens er in het belang van deze laatste met de overheid moet onderhandeld of contact moet opgenomen worden met derden.

- Het bestudeert alle middelen van aard om het doel van de vereniging te bereiken.

- Heeft tot bevoegdheid al de handelingen die behoren tot het beheer van de vereniging in de ruimste zin van het woord en welke niet bij wet verboden, of uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.   

'2 Het Bestuursorgaan kan, onder diens verantwoordelijkheid, welbepaalde bevoegdheden aan één of meerdere bestuursleden overdragen.

'3 De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in al diens activiteiten in het burgerlijk leven, hij is bekleed met de machten die hem met dit doel door het Bestuursorgaan worden verleend.

'4 Het Bestuursorgaan vergadert telkens de voorzitter het nodig acht.  Op schriftelijke aanvraag van de meerderheid van de leden van het Bestuursorgaan is de voorzitter verplicht deze binnen de veertien dagen bijeen te roepen.

'5 De beslissingen van het Bestuursorgaan worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen der bestuursleden; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

'6 De bestuursleden verbinden er zich toe alle bezittingen van de vereniging over te maken aan het Bestuursorgaan bij het beëindigen van hun mandaat.

'7 Een bestuurslid dient zijn ontslag schriftelijk in te dienen op het adres van de zetel.  Bestuursleden kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering afgezet worden.  Idem Art 15-5

'8 De leden van het Bestuursorgaan oefenen hun mandaat gratis uit.

 

Hoofdstuk 5: Begroting en afrekening

 

Art 17 

'1 Op het einde van elk boekjaar worden door het Bestuursorgaan de rekeningen van het afgelopen jaar afgesloten. De inventaris van de bezittingen, de jaarbalans en de begroting voor het volgende jaar wordt aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

'2 De Algemene Vergadering zal twee van haar leden belasten met de controle van de rekeningen en de begroting van het komende jaar.

 

Art 18 

Het vermogen van de vereniging omvat alle roerende en onroerende goederen, welke zij verworven heeft en die nodig zijn tot het verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging; overdrachten van netto overblijvend actief van ontbonden verenigingen, toelagen van overheidswege en andere voordelen welke de vereniging wettelijk mag genieten.

 

Hoofdstuk 6: Wijziging der statuten, ontbinding of vereffening van de vereniging

 

Art 19      

De wijziging van de statuten staat beschreven onder artikel 12 '2

 

Art 20 

'1 De Algemene Vergadering kan de vrijwillige ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van de doeleinden van de vereniging.  En zoals beschreven onder artikel 12'2

'2 Bij vereffening van de vereniging wordt het netto overblijvend actief overgemaakt aan een door de Algemene Vergadering aangeduide vereniging, die een gelijkaardig doel nastreeft.

 

Hoofdstuk 7: Intern Reglement

 

Art 21 

'1 Het Bestuursorgaan is gelast met de opstelling van een Intern Reglement zodoende de statuten te kunnen verwezenlijken.  Alvorens toegepast te worden, zal dit Intern Reglement (of wijzigingen ervan) aan de Algemene Vergadering ter kennisgeving worden voorgelegd.  

'2 Al datgene dat door deze statuten niet is voorzien, zal worden geregeld overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

bottom of page