top of page

Review Intern Reglement

INTERN REGLEMENT

 

In uitvoering van art 21 §1 van de statuten van de

Vereniging Zonder Winstoogmerk

“Biegilde Kalmthout” gevestigd te Kalmthout.

 

 

 

 

Hoofdstuk 1: Soorten leden, bijkomende algemene voorwaarden

 

§1 De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden.

§1.1 Onder de effectieve leden onderscheiden we volledige leden en bijleden

§1.1.1 Volledige leden betalen hun jaarlijkse contributie die bestaat uit de lokale contributie en de koepelcontributie.

§1.1.2 Bijleden, zijn leden welke bij een andere imkersvereniging hun koepelcontributie betalen
Binnen onze vereniging betalen zij enkel de lokale contributie. Ter onderscheiding met de overige volledige leden worden zij bijleden genoemd.  Net als volledige leden hebben zij stemrecht op de Algemene Vergaderingen van onze vereniging.

§1.2 Toegetreden leden, zijn steunende leden of sympathisanten die geïnformeerd willen worden over aspecten van de bijenteelt. Zij kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze lokale vereniging   Zij hebben geen stemrecht op de Algemene Vergaderingen van onze vereniging.
De toegetreden leden worden niet door onze vereniging aan de overkoepelende organisaties gemeld en komen daardoor niet in aanmerking voor het bepalen van het aantal afgevaardigden.

 

§2 Het lidgeld (contributie)

§2.1 Hoogte van de contributie voor volledig leden, bijleden en toegetreden leden wordt jaarlijks op de algemene vergadering bepaald voor het volgend jaar

§2.2 Het Lidgeld dient vereffend te worden voor 31 december van het jaar dat het dienstjaar voorafgaat.  
 

§3 Nieuwe leden welke in de loop van het dienstjaar aansluiten, betalen het volledige lidgeld op het ogenblik van hun aansluiting.
 

§4 De leden zijn eraan gehouden alle noodzakelijke gegevens te verstrekken welke het bestuur, de overkoepelende organisaties of de overheid van de vereniging verlangen om een goede werking te waarborgen.

 

 

 

Hoofdstuk 2: Algemene Vergadering

 

§1 De besluiten van de Algemene Vergadering gelden voor alle leden van de vereniging.

 

§2 Bij elke Algemene Vergadering wordt een verslag opgemaakt.  Dit verslag wordt door de Secretaris, de Voorzitter, of bij diens afwezigheid het oudste bestuurslid, ondertekend.

 

 

Hoofdstuk 3: Het Bestuursorgaan

 

§1 De kandidaturen voor de verkiezing van het Bestuursorgaan dienen schriftelijk, bij de Voorzitter ingediend te worden, en dit vóór de aanvang van de desbetreffende Algemene Vergadering.
 

§2 Het Bestuursorgaan zal minstens uit 3 en maximum uit 10 leden bestaan

§3 Indien er meer kandidaten zijn dan maximum toegelaten, wordt een geheime (schriftelijke) stemming gehouden.
 

§4 Verkiezingsprocedure
Bij de schriftelijke stembeurten brengt elk stemgerechtigd lid maximaal zoveel stemmen uit als er vacatures te begeven zijn. Een andere stemwijze maakt het stembiljet ongeldig.

De kandidaten die de meeste stemmen en de meerderheid der stemmen bekomen zijn verkozen.  Is het aantal vacatures nog niet uitgeput, dan wordt een volgende stembeurt gehouden, waarbij telkens de kandidaten met de meeste stemmen verkozen zijn tot de vacatures bezet zijn.
 

§5 De functies worden door het Bestuursorgaan aan de bestuursleden toegekend of bevestigd, telkens er bestuursverkiezingen of hernieuwing van de bestuursmandaten heeft plaatsgevonden.
 

§6 Toelichting bij hfdstk 4 art16 paragraaf 8 vd statuten

De leden van het Bestuursorgaan worden niet bezoldigd voor de uitvoering van hun taken.  Gemaakte onkosten worden vergoed na voorlegging van een onkostennota.  Kilometervergoeding wordt betaald naar redelijkheid aan 0,35 €/km.

 

Hoofdstuk 4: Begroting en afrekening

 

§1 Op de Algemene Vergadering wordt een kascommissaris uit de leden benoemd, welke voor maximum 2 opeenvolgende jaren, zich met het onderzoek van de rekeningen zal gelasten.
 

§2 De kascommissaris mag geen lid zijn van het Bestuursorgaan.
 

§3 De vervanging van de kascommissaris wordt jaarlijks na goedkeuring van het financieel verslag door de Algemene Vergadering bepaald.

 

Hoofdstuk 5: Materialen

 

§1 Er zijn een aantal materialen door de vereniging aangekocht.

Deze materialen worden gebruikt voor presentaties op de maandelijkse vergaderingen, en ter ondersteuning van de lesgevers.

Tevens zijn praktische bijenteeltmaterialen, zoals honingslinger, wassmelter, waswafel-toestel beschikbaar voor ontlening

 

§ 2 Al deze materialen worden financieel beheerd door de schatbewaarder.  
De materialen krijgen een afschrijvingstermijn van 5 jaar.

 

§ 3 De materialen kunnen ontleend worden.

Voorwaarden:

- de ontlener dient effectief lid te zijn van onze vereniging

- de uitleentijd is af te spreken met de uitlener

- de maximum uitleentijd is 1 week

- de ontlener dient naam, adres en telefoonnummer door te geven aan de uitlener

- de ontlener is verantwoordelijk voor goed gebruik en transport van de ontleende materialen

- de ontlener dient de materialen binnen de afgesproken tijd terug te brengen

- de ontlener mag de materialen niet aan derden uitlenen

- de ontleende materialen dienen in goede, en propere staat terug gebracht te worden

- eventuele kost van ontlening wordt bepaald op de algemene vergadering

 

Hoofdstuk 6: Archief

 

§ 1 In hoofde van een goede werking van de vereniging, dienen een aantal administratieve taken vervuld te worden.

Alle voor de vereniging relevante en/of wettelijk verplichte verslagen,en briefwisselingen komen terecht in een archief
 

§ 2 Dit archief wordt bewaard en beheerd door de Secretaris.

 

 

Hoofdstuk 7: Wet op de privacy

 

§1 De Vereniging zal de wet op de Privacy zoals deze van kracht werd per 25 mei 2018 navolgen en toepassen. Hierbij zullen enkel persoonsgegevens bewaard worden waarvan het belang gerechtvaardigd wordt om de dienstverlening aan onze leden te kunnen verschaffen.
Daarbij zal zorggedragen worden deze gegevens op beveiligde manier te bewaren zodat derden hiertoe geen ongeoorloofde toegang kunnen verkrijgen.
De geldende privacy beleid is terug te vinden op de website Biegilde-kalmthout.be

 

Hoofdstuk 8: Website

                  

§1 De website “Biegilde-kalmthout.be” is hét uithangbord van onze vereniging en zal met gepaste zorg behandeld worden

 

§2 Website wordt beheerd en aangepast door de webmaster en de PR-verantwoordelijke

 

§3 Artikelen in verband met bijen en bijenteelt mogen ingediend worden door de leden, en kunnen gepubliceerd worden na screening door de redactieraad.  
De indiener blijft wel verantwoordelijk voor de inhoud en eventuele auteursrechtelijke rechtvaardiging.

 

§4 Artikelen mogen geen aanstootgevende inhoud bevatten.

 

§5 Eventuele klachten worden behandeld door de redactieraad, eventueel gevolgd door verwijdering van betrokken artikel

 

§6 Indien om welke reden dan ook een artikel verwijderd wordt, zal steeds de auteur en het bestuursorgaan ingelicht worden

 

§7 Zoekertjes van leden kunnen opgenomen worden voor een tijdspanne van 3 maanden.

bottom of page