top of page

Privacy beleid van onze vereniging
Aanvullend op artikel 7 van het Intern Reglement

Art 1        De leden zijn eraan gehouden alle noodzakelijke gegevens te verstrekken welke het bestuur, de overkoepelende organisaties of de overheid van de vereniging verlangen om een goede werking te waarborgen

Door de expliciete actie van betaling van het lidgeld, stemt het lid in met registratie van de in deze privacy policy opgenomen gegevens.

 

Art 2        Persoonlijke gegevens door de organisatie bijgehouden

 • Naam en Voornaam

 • Adres

 • Woonplaats            

 • Telefoonnummer en/of GSM nummer

 • Emailadres

 • Aansluitings datum

 • Lidnummer

 • Lidgeld

 • Aantal ingewinterde volken

 • Gegevens vanuit cursus

 • FAVV registratienr

 

Art 3        De ingezamelde gegevens worden niet openbaar gemaakt noch doorgegeven aan derde partijen, met uitzondering van de overkoepelende vereniging waar Biegilde Kalmthout deel van uit maakt. 
Met de overkoepelende vereniging wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten waarin dezelfde securityrichtlijnen worden gehanteerd als voor binnen onze vereniging.
Binnen de vereniging hebben enkel de bestuurders toegang tot de persoonsgegevens ten behoeve van de uitoefening van hun functie.
De bestuurders hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de gegevens van de leden.

 

Art 4        Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. 
We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten. Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek per brief aan de zetel van de vereniging of per mail aan secretaris@Biegilde-Kalmthout.be   
We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

                  

Rechten van de betrokkene:
 

 1. Recht op inzage

  1. In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.

  2. U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd. We behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopieën verzocht wordt.

 2. Recht op verbetering

  1. Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te vervolledigen.

 3. Recht op gegevenswissing / vergetelheid

  1. Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is, heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

   1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

   2. U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

   3. Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

   4. Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;

  2. Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,

   1. Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

   2. Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;

   3. Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;

   4. Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,

   5. Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 4. Recht op beperking van de verwerking

  1. U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:

   1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

   2. De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

   3. Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,

   4. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.

  2. Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:

   1. Met uw toestemming;

   2. Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;

   3. Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,

   4. Om redenen van openbaar belang.

  3. Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.

 5. Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit.

  1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

  2. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

 6. Recht van bezwaar.

  1. U heeft te allen tijde het recht om –met uw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, 

  2. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.
   Let wel dat het niet verwerken van persoonsgegevens rechtstreeks gevolg kan hebben op de diensten die onze vereniging u levert. 

 7. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

  1. Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. 
   In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be.

bottom of page